Statut


 

STATUTUL ASOCIAȚIEI NEPATRIMONIALE “SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE PEDIATRICĂ”

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Denumirea asociației este ”SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE PEDIATRICĂ” S.R.C.P. conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr 61446 / 10.04.2008, emise de Ministerul Justiției , Direcția pentru Servicii Juridice Conexe.

Art.2 Asociația ”SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE PEDIATRICĂ“ este constituită prin libera voința a membrilor fondatori, este persoana juridica romana, apolitica , non-guvernamentala si non profit.

Art.3. Asociatia își va desfășura activitatea in conformitate cu prevederile prezentului statut si ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 , cu modificările ulterioare.

Art.4. Sediul asociației “SOCIETATEA ROMANA DE CHIRURGIE PEDIATRICA” este in Municipiul Brașov , str. Nicopole, nr.45; Asociația poate înființa filiale în tara sau străinătate pe baza prezentului statut si a legislației in vigoare.

Art.5. Asociatia “SOCIETATEA ROMANA DE CHIRURGIE PEDIATRICĂ” se constituie pe durata nedeterminată.

 

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art.6. Asociația are ca scop stabilirea de standarde de practică a specialității de Chirurgie Pediatrică, precum si de a contribui la dezvoltarea chirurgiei pediatrice pe teritoriul României. Asociația își propune :

 • Să promoveze cele mai înalte standarde clinice în toate domeniile de activitate ale chirurgiei pediatrice si în toate centrele de specialitate din Țară.
 • Să faciliteze accesul la cele mai noi achiziții privind instruirea, practica si cercetarea în specialitate, achiziții ce ar putea contribui la prevenirea, tratamentul si vindecarea malformațiilor congenitale, leziunilor traumatice si a tuturor celorlalte afecțiuni chirurgicale pediatrice.
 • Să încurajeze relațiile de prietenie si colegialitate între toți membrii societății.
 • Să promoveze menținerea legăturilor cu societăți ale altor subspecialități chirurgicale pediatrice, precum si cu alte societăți de profil sau înrudite, naționale si internaționale.
 • Să faciliteze si să intermedieze recunoașterea si afilierea societății la structurile similare europene si internaționale.
 • Să faciliteze acțiuni si activități de formare medicală si paramedicală în specialitate.

Art.7 In realizarea scopului propus, asociația își stabilește următoarele obiective:

 • Organizarea unui Congres național din doi în doi ani.
 • Elaborarea si diseminarea prin publicații si informări periodice, a ghidurilor si protocoalelor de bună practică clinică, dar si a celor mai importante lucrări si rapoarte de specialitate naționale si internaționale, inclusiv prin realizarea unui site pe Internet accesibil tuturor membrilor societății.
 • Promovarea si organizarea de cursuri postuniversitare, workshopuri, seminarii si conferințe pentru a sprijini permanent formarea si instruirea continuă si la zi a tuturor membrilor societății.
 • Încurajarea si sprijinirea rezidenților de chirurgie pediatrică pentru obținerea de burse si facilități pentru aprofundarea pregătirii în centre de referință pentru specialitate din Țară si din străinătate.
 • Implicarea membrilor societății în acțiuni si proiecte de cercetare naționale si europene.
 • Asigurând sprijinul si reprezentativitatea la nivelul autorităților de sănătate publică (Ministerul sănătății, Casa națională de Asigurări) pentru a realiza condiții optime de desfășurare a activităților de prevenție, diagnostic si tratament în chirurgia pediatrică pentru toți membrii societății.
 • Promovarea si menținerea unei legături permanente cu Asociația de specialitate europeană-EUPSA, dar si cu alte asociații profesionale din Europa si internaționale.

 

CAPITOLUL III PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.8 La constituire, asociația are un patrimoniu inițial de 2500 lei suma realizata din
depunerile membrilor fondatori.

Art.9. Patrimoniul asociației va fi dezvoltat prin:

 • cotizațiile membrilor;
 • donații in numerar, in bunuri mobile sau imobile de la persoane fizice sau juridice din tara si străinătate;
 • venituri obținute in condițiile art.48 din O.G.nr.26/2000 , cu privire la asociații si fundații, cu modificările ulterioare.

Art.10.Intregul patrimoniu va fi evidențiat si păstrat, in conformitate cu legislația romana in materie, pe numele asociației si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

 

CAPITOLUL IV.MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 11. Asociația se compune din următoarele categorii de membri:

11.1. Membrii titulari:

 • Membrii-fondatori – medicii chirurgi specialiști sau primari cu specialitate de chirurgie pediatrica si care au constituit asociația si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social, membri care după înregistrarea legala a societății devin membri titulari.
 • Membrii înscriși ulterior constituirii – medicii chirurgi specialiști sau primari cu specialitate de chirurgie pediatrica sau din alte specialității chirurgicale pediatrice, care își desfășoară activitatea in unități medicale de stat sau private, universități sau institute de cercetare, de pe teritoriul României sau din străinătate care se asociază ulterior fondării si contribuie moral si material la completarea patrimoniului Societății;

11.2. Membrii asociați:

 • Medicii rezidenți de chirurgie pediatrica sau de alte specialități din Romania sau din alte tari care solicita înscrierea in SRCP. Membrii asociați plătesc o cotizație echivalenta cu jumătate valoarea cotizației aprobata de Adunarea Generala pentru membrii titulari, nu au drept de vot in Adunarea Generala, dar pot fi desemnați membri în cadrul secțiunilor, Grupurilor sau Comisiilor.

11.3. Membrii de onoare:

 • Persoanele fizice si persoanele juridice care au adus si aduc contribuții morale si/sau științifice deosebite asociației sau care o sprijină substanțial din punct de vedere financiar;

11.4. Senior Membri:

 • Reprezentați de medicii de specialitate pensionari, care doresc să facă parte din Societate, sunt scutiți de cotizație si nu au drept de vot în Adunarea Generală, dar pot fi desemnați membri în cadrul secțiunilor, Grupurilor sau Comisiilor.

Art. 12

 1. Calitatea de membru titular, asociat si de onoare se aproba de Adunarea generala.
 2. Calitatea de membru titular sau asociat se pierde prin retragere (in acest caz, hotărârea de retragere se comunica cu cel puțin 5 zile de la data primei adunări generale) sau prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente si hotărârile Consiliului director.

Art. 13. Membrii titulari sau asociați, care se retrag sau sunt excluși, nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligați sa-si plătească contribuțiile la care s-au obligat fața de asociație pana in momentul confirmării pierderii calității de membru de către Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director.

Art. 14. Membrii asociației au următoarele drepturi:

 • sa aleagă si sa fie aleși in Consiliul director si in Comisia de cenzori, daca au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru funcțiile la care candidează si nu au suferit nici o condamnare penala;
 • sa-si exprime prin vot opțiunea fata de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;
 • sa participe la manifestările organizate de Societate si sa comunice lucrări științifice din experiența personala, recenzii sau referate, cu ocazia manifestărilor organizate de Societate, sa publice lucrări originale, recenzii sau referate, in publicațiile tipărite sau electronice ale Societarii, precum si sa aibă acces gratuit la baza de informații a Societarii.

Art. 15. Membrii asociației au următoarele obligații:

 • sa respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele si hotărârile Consiliului director, ale asociației;
 • sa-si plătească obligațiile materiale si financiare anuale potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat, neachitarea acestora in termenul stabilit de Adunarea Generala constituind abatere grava de la statut si regulamentele societarii, fiind sancționată cu pierderea calității de membru al Societarii.
 • sa apere interesele SRCP si sa sprijine desfășurarea activităților acesteia in tara sau in străinătate.

 

CAPITOLUL V. CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art.16. Organele de conducere ale asociației sunt:

 • adunarea generala;
 • consiliul director;

1. Adunarea generală

Art. 17  (1) Adunarea generala este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor titulari.
(2) Adunarea generala are următoarele competente:

 • stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociației;
 • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanțului contabil;
 • alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;
 • alegerea si revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;
 • înființarea de filiale, grupuri de lucru, comisii;
 • modificarea actului constitutiv si a statutului;
 • dizolvarea si lichidarea asociației, precum si stabilirea destinației bunurilor ramase după lichidare;
 • orice alte atribuții prevăzute in lege sau in statut.

Art. 18. Adunarea generala se întrunește cel puțin o data la doi ani si are drept de control permanent asupra consiliului director.

Art. 19. – Adunarea generala se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixata pentru desfășurarea ei sau, in cazuri de urgenta, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilita pentru desfășurarea ei, in acest din urma caz daca:

 • se impune in mod necesar modificarea statutului;
 • apar situații care pun in pericol existenta asociației;
 • la cererea, scrisa, a unui număr de cel puțin 1/3 din numărul membrilor fondatori si al membrilor asociați.

Art. 20 (1) Adunarea generala se convoacă de Consiliul director printr-un anunț/convocator scris care va cuprinde data, locul si ordinea de zi si care se va aduce la cunoștința celor interesați prin email, fax sau posta, in termenele prevăzute, după caz, la art. 19.

(2) Odată cu comunicarea datei, locului si a ordinii de zi a Adunării generale, se pun la dispoziția participanților materialele supuse dezbaterii.

(3) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute in scris, si depuse la secretariatul asociației cu cel puțin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea generala.

Art.21. (1) La Adunarea generala participa:

 • membrii titulari;
 • membrii asociați;
 • membrii de onoare;
 • senior membrii;
 • invitați.

(2) In cadrul Adunării generale, fiecare membru titular are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

(3) Membrii titulari care, intr-o anumita problema, supusa hotărârii Adunării generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele in linie colaterala si afinilor lor pana la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociației,
daca fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea ceruta.

Art. 22. Alegerile pentru Consiliul director si Comisia de cenzori au loc o data la 2 ani, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea generala care le urmează.

Art. 23.Rapoartele de activitate ale Consiliului director si ale Comisiei de cenzori, programele de activitate, calendarele manifestărilor științifice si întrunirilor organizatorice, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanțurile contabile se dezbat si se supun aprobării Adunării generale.

Art. 24. (1) Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenți cel puțin o jumătate plus unu dintre titulari.

(2) Daca nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea generala se reconvoacă după o perioada de 30 de zile si poate avea loc indiferent de numărul titularilor prezenți.

Art. 25. Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simpla (jumătate plus unu) a titularilor prezenți, cu excepția celor care au ca obiect dizolvarea asociației sau modificarea scopului/statutului ei.

Art. 26.Adunarea generala este condusa de președinte sau, in lipsa, de un vicepreședinte care are obligația sa comunice situația prezentei asociaților si lista nominala a celor prezenți.

Art. 27.(1) Cu ocazia fiecărei adunări generale se întocmește un proces-verbal cu
modul ei de desfășurare, dezbaterile care au avut loc si hotărârile care s-au luat.
(2) Membrii absenți iau cunoștința de dezbateri din procesul-verbal aflat la
secretariatul asociației si poate fi solicitat pe email sau fax.
Art. 28.Hotararile Adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau
dispozițiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justiție de către oricare dintre asociații
care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat împotriva si au cerut sa se
insereze aceasta in procesul-verbal de ședința, in termen de 15 zile de la data când au
luat cunoștința despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.
2. Consiliul director
Art. 29.Consiliul director este ales de adunarea generala si administrează Societatea
intre întrunirile Adunării generale, asigurând punerea in executare a hotărârilor
Adunării generale. El este compus din Președinte, 2 Vicepreședinți (din care unul va
fi Președintele Desemnat de Adunarea Generala pentru viitoarea legislatura), Secretar
General, Trezorier si 5 membri.
Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret de Adunarea Generala.
Art. 30. Atribuțiile Consiliul director sunt următoarele:
a) Coordonează si aproba programul manifestărilor științifice naționale si ale
filialelor județene pentru anul următor;
b) Stabilește forma, locul, durata, colectivul de organizare si modul de
desfășurare a manifestărilor științifice naționale si internaționale, precum
si cheltuielile aferente acestora si le supune spre aprobare adunării
generale;
c) Propune Adunării generale constituirea de comisii de specialitate, grupuri
de studiu, etc.
d) Aproba afilierea S.R.C.P. la alte societăți europene si mondiale precum si
afilierea altor societăți la S.R.C.P.;
e) Prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor asociației, etc.;
f) Încheie acte juridice in numele si pe seama asociației;
g) Își elaborează regulamentul intern de funcționare;
h) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generala.
i) Poate decide schimbarea sediului asociației;
j) Poate delega funcția de reprezentare a asociației pe durata determinata
către alți membri sau persoane angajate;
k) Întocmește bilanțul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli;
l) Administrează bunurile mobile, imobile si fondurile bănești ale asociației;
m) Angajează personalul necesar, la nevoie;
n) Încheie contracte, convenții si protocoale necesare atingerii scopului
asociației;
o) Face propuneri cu privire la primirea sau excluderea de membri;
Art. 31.Dispozitiile articolului 19 alineatul 3 se aplica in mod corespunzător si
membrilor consiliului director.
Art. 32.Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului
pot fi atacate in justiție, in condițiile prevăzute la articolul 28.
Art. 33.Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru titular ori sunt străine de
asociație pentru a exercita următoarele atribuții:
- sa încheie acte juridice in numele si pe seama asociației;
- sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute in statut sau stabilite de
Adunarea Generala.
Art. 34.(1) Consiliul director se întrunește cel puțin o data pe an sau ori de cate ori
nevoile asociației o impun.
(2) Convocarea Consiliului director se face de președinte, iar in lipsa acestuia,
de înlocuitorul său cu cel puțin 5 zile înainte de data fixata.
(3) Consiliul director deliberează, in mod valabil, in prezenta a cel puțin 2/3
din numărul membrilor săi si adopta hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din
voturi.
Art. 35.Deliberarile si hotărârile Consiliului director se consemnează in procese verbale
încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.
· Președintele:
– Reprezintă asociația in relațiile cu terții, in lipsa acestuia, vicepreședinților
revenindu-le aceasta atribuție;
– Coordonează activitatea curenta a S.R.C.P. si a Biroului Executiv si
propune, spre aprobare Consiliului Director, problemele de competenta ale
acestuia;
– Aproba, împreuna cu trezorierul, cheltuielile curente intre 2 adunări ale
Consiliului Director si le propune spre aprobare acestuia;
– Pregătește împreuna cu Secretarul general, ședințele Consiliului Director si
ale Adunării generale a S.R.C.P.;
– Informează Consiliului Director despre activitatea desfășurată intre 2
întâlniri;
– Prezintă raportul Consiliului Director in Adunarea Generala a S.R.C.P.;
· Vicepreședinții:
– Conlucrează direct cu Președintele in exercițiu pentru rezolvarea
problemelor curente;
– Se preocupa de buna desfășurare a activității filialelor pe care le au in
îndrumare;
– La propunerea Consiliului Director înlocuiește președintele in lipsa
acestuia;
– Vicepreședinții răspund de unul din următoarele sectoare de activitate:
formarea in specialitate si educație medicala continua, respectiv
activitate științifică si etica si deontologie medicala.
· Secretarul general
– Rezolva problemele curente si administrative ale S.R.C.P. împreuna cu
Președintele si Vicepreședinții;
– Pregătește întâlnirile si ședințele Consiliului Director si Adunării
Generale împreuna cu Președintele si Vicepreședinții;
– Rezolva corespondenta si tine arhiva S.R.C.P.;
– Stabilește împreuna cu Președintele si Vicepreședintele pentru
probleme științifice contacte cu alte societăți naționale si
internaționale, in vederea organizării unor manifestări științifice
comune;
· Trezorierul:
– Tine evidenta fondurilor S.R.C.P. rezultate din cotizații, donații,
subvenții etc.
– Rezolva cheltuielile curente cu avizul Președintelui;
– Propune bugetul anual si planul de cheltuieli pe anul respectiv si le
supune spre aprobare Biroului Executiv si Consiliului Director;
– Prezintă bugetul de venituri si cheltuieli anuale si bilanțul contabil in
ședința Consiliului Director si in Adunarea Generala (anual).
3. Controlul financiar
Art. 36.Controlul financiar al asociației este asigurat de un cenzor/o comisie de
cenzori prin alegere de către Adunarea generala.
Art. 37. In realizarea competentei sale, cenzorul/comisia de cenzori:
a. Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociației;
b. Întocmește rapoarte si le prezintă Adunării generale;
c. Poate participa la ședințele Consiliului director, fără drept de vot;
d. Elaborează regulamentul propriu, intern, de funcționare;
e. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in statut sau stabilite de Adunarea
generala.
Art. 38. Adunarea generala aproba regulile generale de organizare si funcționare a
Comisiei de cenzori/cenzorului.
CAPITOLUL VI.VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI
Art. 39.Veniturile asociației provin din:
a) cotizațiile membrilor;
b) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in condiții
legale;
c) fonduri rezultate din contractele de cercetare;
d) granturi obținute de la organizații internaționale sau de la instituții de stat sau
private, din tara sau din străinătate;
e) donații, sponsorizări sau legate;
f) resurse obținute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 40.(1) Principalele naturi de cheltuieli ale asociației sunt:
– salarii si adaosuri la salarii;
– indemnizații si premii;
– chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
– cazare, masa, transport;
– apa, canal salubritate;
– energie electrica, termica si gaze naturale;
– procurări de rechizite si imprimate de birou;
– alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri si
cheltuieli si se aproba de persoanele însărcinate de Consiliul director.
(3) Salariile, indemnizațiile si alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc
in limitele statului de funcțiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificații si altele
asemenea din disponibilitățile existente.
Art. 41. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la
data de 31 decembrie ale fiecărui an.
CAPITOLUL VII DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art. 42. Asociația nepatrimoniala se va dizolva in următoarele situații:
a. Împlinirea duratei pentru care a fost constituita;
b. Realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se
produce schimbarea acestui scop;
c. Imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii Consiliului
director in conformitate cu statutul asociației, daca aceasta situație durează
mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala
sau, după caz, Consiliul director trebuia constituit;
d. Reducerea numărului de asociați sub limita stabilita de lege, daca acesta nu a
fost completat timp de trei luni.
e. Prin hotărâre judecătoreasca, la cererea oricărei persoane interesate, atunci
când:
- scopul sau activitatea asociației a devenit ilicita sau contrara ordinii
publice;
- realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar
ordinii publice;
- urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;a devenit
insolvabila;
- nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.
f. Prin hotărârea Adunării generale
Art.43(1) In cazul dizolvării asociației, lichidatorii se numesc de instanța
judecătoreasca sau de Adunarea generala, după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.
(3) Lichidatorii, la intrarea in funcție, efectuează inventarul si încheie bilanțul
care sa constate situația exacta a activului si pasivului.
(4) Ei sunt obligați sa primească si sa păstreze registrele si orice alte acte ale
asociației si sa tina un registru cu toate operațiunile lichidării, in ordinea datei
acestora.
(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de
cenzori.
Art. 44.(1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice in curs, sa
încaseze creanțele, sa plătească creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, sa
transforme si restul activului in bani, procedând la vânzarea prin licitație publica a
bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare
finalizării celor aflate in curs de derulare.
Art. 45.(1) In cazul dizolvării asociației, bunurile ramase in urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau
de drept public cu scop identic sau asemănător.
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au
reușit sa transmită bunurile in condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța
competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de
predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Art. 46. Lichidatorii încheie operațiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai
după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației.
Art. 47. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca in termen de doua luni
sa depună bilanțul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operațiunile de
lichidare la Registrul asociațiilor si fundațiilor al judecătoriei in a cărei circumscripție
teritoriala își are sediul asociația si sa îndeplinească toate procedurile de publicare si
radiere din acest registru.
Art. 48.Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se
înregistrează nici o contestație, bilanțul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii,
cu autorizarea judecătoriei, vor permite celor in drept bunurile si sumele ramase de la
lichidare, împreuna cu toate registrele si actele asociației si ale lichidării, după aceasta
fiind considerați descărcați.
Art. 49(1) Asociația încetează a avea ființa la data radierii din Registrul asociațiilor si
fundațiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care
se atesta descărcarea acestora de obligațiile asumate.
CAPITOLUL VIII DISPOZITII FINALE
Art.50. – S.R.C.P. are sigla si stampila proprie precum si conturi bancare in lei si in
valuta.
Art. 51. – Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii,
regulamente sau dispoziții aprobate de Adunarea generala

 

<span class=”red”><?php echo THEME_NAME; ?></span> <?php _e(“theme designed by”, “magazine-basic”); ?> <a href=”http://themes.bavotasan.com”><span class=”red”>Themes by bavotasan.com</span></a>.<br />
<?php _e(“Powered by”, “magazine-basic”); ?> <a href=”http://www.wordpress.org”>WordPress</a>.